Ochrona środowiska

Drodzy Klienci, w trosce o środowisko naturalne, pragniemy zwrócić waszą uwagę na symbol przekreślonego kosza znajdujący się na naszych opakowaniach. Poniżej wyjaśniamy jego znaczenie.

Skutkiem wprowadzenia w życie Dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) w lutym 2003 roku, jako prawa obowiązującego w Europie, była zmiana dotycząca traktowania sprzętu elektrycznego po zakończeniu okresu użytkowania.

Celem tej Dyrektywy jest w pierwszym rzędzie zapobieganie powstawaniu odpadów WEEE, a ponadto promowanie ponownego wykorzystania, zwrotu do ponownego przetworzenia oraz innych form odzysku takich odpadów w celu redukcji usuwanych ilości.

Logo WEEE umieszczone na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno usunąć lub wyrzucić na wysypisko śmieci razem z innym odpadami z gospodarstw domowych. Na użytkowniku ciąży odpowiedzialność za przekazywanie wszystkich zużytych elementów sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wyznaczonych punktów zbiórki w celu utylizacji takich niebezpiecznych odpadów. Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych. Poza tym, prawidłowy zwrot do ponownego wykorzystania materiałów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewni ochronę zdrowia ludzi i stanu środowiska. Aby uzyskać więcej informacji o odzysku, likwidowanego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz o punktach zbiórki takich odpadów, prosimy kontaktować się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji odpadów z gospodarstw domowych, ze sklepem, gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z producentem sprzętu.